Via dei Sospiri, 6 • 97100 Ragusa Ibla (RG)
Tel.: +39 0932 623115 • ***
E-mail: info@hoteldeichiaramonte.it • web: www.hoteldeichiaramonte.it