Strada La Midola, 7  •  96100 Siracusa (SR)
Tel.:  ***  •  Mobile:  +39 340 3493671
E-mail:  info@agriturismosantelia.it  •  web:  www.agriturismosantelia.it